ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ പെൻഷൻ വേണോ

എന്താണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന (APY) അടൽ പെൻഷൻ യോജന (APY) ഒരു റിട്ടയർമെന്റ്  പദ്ധതി ആണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാർക്ക്  വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്‌കീം ആണിത്. 60 വയസ്സ് കഴിഞ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ…

60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോ സുരക്ഷിതമായി എവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം?

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് സ്കീം (SCSS) 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരനു വേണ്ടിയുള്ള സ്കീം ആണിത്. എല്ലാ 4 മാസം കൂടുന്തോറും ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആണ്….

പബ്ലിക് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് (PPF)

പബ്ലിക് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്  (PPF) ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുടെ ഒരു സേവിങ് സ്‌കീം പദ്ധതി ആണ്., PPF പദ്ധതിയുടെ ബെനെഫിറ്റ്‌സ് എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാം. സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടീട് റിട്ടേൺ സെൻട്രൽ…