എങ്ങെനെ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം

എന്താണ് മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട്  വളരെ ഉയർന്ന വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇക്വിറ്റി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആണിത്.  സാദാരണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമിൽ നിന്നും വ്യെത്യസ്തമായി  ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്ദാനം…

ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ പെൻഷൻ വേണോ

എന്താണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന (APY) അടൽ പെൻഷൻ യോജന (APY) ഒരു റിട്ടയർമെന്റ്  പദ്ധതി ആണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാർക്ക്  വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്‌കീം ആണിത്. 60 വയസ്സ് കഴിഞ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ…

60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോ സുരക്ഷിതമായി എവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം?

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് സ്കീം (SCSS) 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരനു വേണ്ടിയുള്ള സ്കീം ആണിത്. എല്ലാ 4 മാസം കൂടുന്തോറും ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആണ്….

പബ്ലിക് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് (PPF)

പബ്ലിക് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്  (PPF) ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുടെ ഒരു സേവിങ് സ്‌കീം പദ്ധതി ആണ്., PPF പദ്ധതിയുടെ ബെനെഫിറ്റ്‌സ് എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാം. സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടീട് റിട്ടേൺ സെൻട്രൽ…